Faculty of Management

Tribhuvan University

01-4332718, 01-4330818, 01-5907927 (Thesis)
Staff Login

View Notice Go Back

Title: Bachelor of Business Management (BBM) र Bachelor of Information Management (BIM) कार्यक्रम संचालन गर्ने क्याम्पसहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

Description: