Faculty of Management

Tribhuvan University

01-4332718
Staff Login

Examinations Results
Activities

Download अस्थायी सम्बन्धन अनुगमन निवेदन फारम

कोटेशन पेश गर्ने वारे
2019-10-23
अन्य संस्थामा अशिंक रुपमा काम गर्ने पूर्वस्वीकृति वारे
2019-10-21
निर्णय वारे
2019-10-16
वी.वी.एस. कार्यक्रमको प्रथम वर्षको परिमार्जित पाठ्यक्रम
2019-09-23
लघु अनुसन्धान ( Mini Research ) प्रस्ताव आव्हान गरेको वारे
2019-09-15
जो जससंग सम्बन्धित छ ।
2019-09-06
जानकारी सम्बन्धमा
2019-09-03
त्री बि वृत्तिमा उच्च अध्ययन सुचना सम्ब न्धम
2019-08-28
MBS College Transfer Notice
2019-08-28
Nirnaya of TU exective council
2019-07-21
Letter form Centre for Research
2019-07-17
Result Published: BIM 7th Semester Regular Examination 2019
2019-07-01
Exam Schedule: BBA and BIM 2nd, 4th, 6th and 8th Semester Make up Examination 2019
2019-07-01
Result Published: BBA 7th Semester Regular Examination 2019
2019-06-30
Result Published: MPA 2nd Semester Regular Examination 2019
2019-06-28
MBS and MPA 3rd Semester Make up Exam Center 2019
2019-06-20
MBS/MPA First Semester and Third Semester exam form notice
2019-06-13
MBS Thesis Notice
2019-06-07
Practical Marks Format for IT Subject
2019-06-04
Exam Form Notice
2019-05-31
Result notice of MPA 3rd, BTTM 4th and M. Phil. (PA) 2nd Semester
2019-04-08
Affiliation Renew
2019-04-03
Affiliation Renew
2019-02-06
MBS and MPA CMAT Notice-2019
2019-01-04