Faculty of Management

Tribhuvan University

01-4332718
Staff Login

Examinations Results
MPA and MTTM 4th Semester Regular Examination 2020 & MBA-E 3rd Semester Regular Examination 2019
2020-10-12
BBM 2nd Semester Regular Examination 2019
2020-03-20
BBM 6th Semester, BBA -F 2nd Semester Regular Examination 2019
2020-03-04
BIM 2nd Semester Regular Examination 2019
2020-03-03
BBA 2nd Semester Regular Examination 2019
2020-03-02
BIM 6th Semester Regular Examination 2019
2020-03-02
BBA & BPA 6th Semester and BPA 2nd 2nd Semester Regular Examination 2019
2020-02-27
BBA & BPA 6th Semester and BPA 2nd 2nd Semester Regular Examination 2019
2020-02-27
BIM 3rd, 5th and 7th Semester Make up Examination 2020
2020-02-26
Result Published: MBM 3rd Semester Regular Examination 2019, BIM 1st Semester Make up Examination 2020 & BBA 1st, 3rd, 5th and 7th Semester Make up Examination 2020
2020-02-19
Result Published: MBM 3rd Semester Regular Examination 2019, BIM 1st Semester Make up Examination 2020 & BBA 1st, 3rd, 5th and 7th Semester Make up Examination 2020
2020-02-19
MHM 1st and 3rd Semester, MTTM 1st Semester and MBA-E 1st Semester Regular Examination 2019
2020-02-17
BBA 4th Semester Regular Examination 2019
2020-02-16
BIM and BPA 4th Semester Regular Examination 2019
2020-02-13
BBM 4th Semester Regular Examination 2019
2020-02-11
Result Published: MBS 3rd Semester Regular Examination 2019 (Result with Ledger)
2020-01-27
MPA 1st and 3rd Semester Regular Examination 2019
2020-01-13
MBS 1st Semester Regular Examination 2019
2020-01-12
MBS 1st Semester Regular Examination 2019
2020-01-12
Result Published: BBA 8th Semester Regular Examination 2019
2019-12-04
MBS 4th Semester Regular Examination 2019
2019-10-25
BHM 5th Semester and BBA-F 1st Semester Regular Examination 2019
2019-09-25
BTTM 1st and 3rd Semester Regular Examination 2019
2019-09-25
Result Published: BHM 3rd Semester Regular Examination 2019
2019-09-23
Result Published: MPA 4th Semester and BMS 3rd Semester Regular Examination 2019
2019-09-23
Result Published:Bachelor of Mountaineering Studies (BMS) and Bachelor of Hotel Management (BHM) 1st Semester Regular Examination 2019.
2019-09-21
Result Published: BTTM 5th and MHM 2nd Semester Regular Examination 2019
2019-09-16
Result Published: BBA 5th Semester Regular Examination 2019
2019-08-29
BBA 1st Semester Regular Examination 2019
2019-08-23
BIM 1st Semester Regular Examination 2019
2019-08-22
Result Published: BBA and BIM 2nd & 6th Semester Make up Examination 2019
2019-08-19
MBA - E 2nd Semester Regular Examination 2019
2019-08-11
MBM 2nd Semester Regular Examination 2019
2019-08-11
BBA and BIM 4th and 8th Semester Make up Examination 2019
2019-08-09
BIM 5th Semester Regular Examination 2019
2019-08-07
BIM 3rd Sem R 2019
2019-08-04
BPA 3rd Semester Regular Examination 2019
2019-07-31
BBM 3rd Semester Regular Examination 2019
2019-07-31
Result Published: BBA 3rd Semester Regular Examination 2019
2019-07-21
Result Published: BIM 7th Semester Regular Examination 2019
2019-07-04
Result Published: MBS 2nd Semester Regular Examination 2019
2019-06-13
Activities

Download अस्थायी सम्बन्धन अनुगमन निवेदन फारम

Notice Regarding Admit Card of Bachelor Level (Odd Sem)
2020-11-24
Mphil second sem exam schedule 2020
2020-11-23
Exam Schedule for MBS, MPA, MBA-E, MBM, MHM and MTTM program (Even Semester) with guidelines under FOM TU Kirtipur
2020-11-13
स्थगित परीक्षाा सम्बिन्धत अत्यन्त जरूरी सूचना
2020-10-11
Mphil entrance exam result 2020
2020-10-09
Mphil Entrance Interview Schedule 2020
2020-10-07
Mphil online entrance exam Result 2020
2020-10-05
एम.फिल. अनलाईन प्रवेश परीक्षा सारिएको सम्बन्धी सूचना
2020-09-25
Mphil online entrance exam notice
2020-09-22
online Monitoring अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धमा
2020-09-15
सूची ( Roster ) सम्बन्धमा
2020-09-14
सूची ( Roster ) सम्बन्धमा
2020-09-14
Notice Regarding Exam and Class
2020-08-13
Urgent Notice Regarding Semester End Examination Under Faculty of Management, Office of the Dean, Tribhuvan University
2020-08-10
Urgent Notice Regarding Semester End Examination Under Faculty of Management, Office of the Dean, Tribhuvan University
2020-07-24
परिचयपत्र लगाउने सम्बन्धमा
2020-02-14
MBS/MPA CMAT Form with notice 2020
2019-12-20
MBS/MPA CMAT Notice-2020
2019-12-20
कोटेशन पेश गर्ने वारे
2019-10-23
अन्य संस्थामा अशिंक रुपमा काम गर्ने पूर्वस्वीकृति वारे
2019-10-21
निर्णय वारे
2019-10-16
वी.वी.एस. कार्यक्रमको प्रथम वर्षको परिमार्जित पाठ्यक्रम
2019-09-23
लघु अनुसन्धान ( Mini Research ) प्रस्ताव आव्हान गरेको वारे
2019-09-15
जो जससंग सम्बन्धित छ ।
2019-09-06
जानकारी सम्बन्धमा
2019-09-03
त्री बि वृत्तिमा उच्च अध्ययन सुचना सम्ब न्धम
2019-08-28
MBS College Transfer Notice
2019-08-28
Nirnaya of TU exective council
2019-07-21
Letter form Centre for Research
2019-07-17
Result Published: BIM 7th Semester Regular Examination 2019
2019-07-01
Exam Schedule: BBA and BIM 2nd, 4th, 6th and 8th Semester Make up Examination 2019
2019-07-01
Result Published: BBA 7th Semester Regular Examination 2019
2019-06-30
Result Published: MPA 2nd Semester Regular Examination 2019
2019-06-28
MBS and MPA 3rd Semester Make up Exam Center 2019
2019-06-20
MBS/MPA First Semester and Third Semester exam form notice
2019-06-13
MBS Thesis Notice
2019-06-07
Practical Marks Format for IT Subject
2019-06-04
Exam Form Notice
2019-05-31
Result notice of MPA 3rd, BTTM 4th and M. Phil. (PA) 2nd Semester
2019-04-08
Affiliation Renew
2019-04-03
Affiliation Renew
2019-02-06
MBS and MPA CMAT Notice-2019
2019-01-04