Faculty of Management

Tribhuvan University

01-4332718, 01-4330818, 01-5907927 (Thesis)
Staff Login

View Notice Go Back

Title: व्यवस्थापन संकायद्वारा सम्बन्धन प्रदत्त QAA प्राप्त क्याम्पस/कलेजहरुमा कार्यक्रम थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Description: