Faculty of Management

Tribhuvan University

01-4332718, 01-4330818, 01-5907927 (Thesis)
Staff Login

View Notice Go Back

Title: एम.वि.एस. (MBA) / एम.पि.ए. (MPA) कार्यक्रम (सेमेष्टर प्रणाली) को प्रवेश परीक्षा–२०७९ सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Description: